අප සමග සම්බන්ධවන්න

ඔබගේ අදහස් අප සමඟ බෙදා ගැනීමට අපි ඔබට කාරුණිකව ආරාධනා කරන්නෙමු.

V. Aruna N Premaratna.
Municipal Commissioner
045-2222732
071-8011112

D.M.J.M Dissanayake.
Municipal Secretary.
045-2222446
070-5983908

M.A.S.V Manoja.
Administrative Officer(Establishment)
045-2224336
071-3664441

M.B.S. Samanthi.
Chief Management Service Officer. (Establishment)
071-9039198

Dayan Fernando.
Municipal Accountant
045-223190
071-8566537

M.B.S. Udayakumari.
Administrative Officer.(Finance)
045-2232393
070-7575906

Maheshika Christopher.
Chief Management Service Officer. (Finance)
071-8905956

N. Liyanage.
Head of Mixed Income Division
045-2050796
071-4431665

M.Sunethra Gunawardhana.
Chief Management Service Officer (Assesment)
071-0348123

Nadeeka Wijeratna.
Head of Welfare Department.
071-3231526

K.S.K Yatagara.
Chief Revenue Inspector
045-2232392
071-8224324

W.A.W.L. Hemantha.
Municipal Engineer
045-2223502
071-4431594

G.R. Shantha Kumarasiri.
Chief Management Service Officer.(Eng.Dept.)
045-3122714
070-2924169

M.P.R.P.Amarasekara.
Medical Officer of Health
045-2230758
071-4407014

C. Hadapangoda.
Chief Management Service Officer.(Health)
045-2230758
071-5317599

ඔබගේ අදහස් ඉතා අගය කොට සලකන අතර,ඔබගේ දායකත්වය අපි අගය කරමු. ඔබේ අදහස් සැපයීමට කාලය ගත කිරීම ගැන ස්තුතියි.

අපි කිසිවිටෙක ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑල වෙනත් කිසිවෙකු සමඟ බෙදා නොගනිමු.

සංවිධාන ආකෘතිය