සෞඛ්‍ය සේවා

රත්නපුර මහ නගර සභාව එහි පදිංචිකරුවන්ගේ යහපැවැත්ම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් පුළුල් සෞඛ්‍ය සේවාවන් සපයයි. මෙම සේවාවන්ට සාමාන්‍ය වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන් මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සහ රෝග වැළැක්වීමේ මුලපිරීම් ඇතුළත් වේ.

සපයනු ලබන සේවාව

නොමිලේ ආයුර්වේද ඖෂධ

ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි

රෝග විනිශ්චය කාඩ්පත පමණි

නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය

අවශ්‍ය ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමට ගතවන අවම කාලය

පැයකට අඩු කාලයක්

අදාළ ගාස්තුව

ගාස්තු අය නොකෙරේ

COVID එන්නත් සහතික නිකුත් කිරීම

ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි

  1. එන්නත් කළ කාඩ්පත
  2. ගමන් බලපත
  3. ඊතැපැල් ලිපිනය

නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය

අවශ්‍ය ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමට ගතවන අවම කාලය

විනාඩි 10

අදාළ ගාස්තුව

ගාස්තු අය නොකෙරේ