2024 වර්ෂය සඳහා රත්නපුර මහානගර සභාවට පහත සඳහන් භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම සඳහා සහ අලුත්වැඩියාව, නඩත්තුව සිදු කිරීම සඳහා ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සඳහා උනන්දුවක් දක්වන සැපයුම්කරුවන්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්, නිෂ්පාදකයින්, සේවා සපයන්නන් සහ ගැනුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් , සහ කොන්ත්රාත් වැඩ සහ ගැනුම්කරුවන් කැඳවනු ලැබේ

asdadsadasdasdas